Ασφάλιση: Πώς θα λειτουργεί το νέο σύστημα διαμεσολάβησης στο Μαρόκο

Η προσφυγή στη διαμεσολάβηση είναι δωρεάν και ανοιχτή σε διαφορές ύψους άνω των 500 MAD οι οποίες δεν έχουν παραπεμφθεί στο δικαστήριο και μετά την εξάντληση της εσωτερικής διαδικασίας του κανονισμού για κάθε εταιρεία.

Σύντομα, η ασφάλιση θα έχει τον δικό της διαμεσολαβητή. Από την 1η Ιανουαρίου 2016, οι αφαλισμένοι ή οι μεμονωμένοι δικαιούχοι θα μπορούν να ζητούν διαμεσολάβηση για να επιλύσουν τις διαφορές τους με τις ασφαλιστικές εταιρείες. Σύμφωνα με του υπεύθυνους της Ομοσπονδίας των ασφαλιστικών εταιρειών του Μαρόκο (FMSAR), το συγκεκριμένο σύστημα αποτελεί τμήμα των βασικών μέτρων του προγράμματος πλαισίου (μέτρο 70 του άξονα βελτίωσης της εικόνας του κλάδου). Στόχος του είναι η βελτίωση της σχέσης με τον πελάτη, η διευκόλυνση του κανονισμού σε έναν ορισμένο αριθμό υποθέσεων, αλλά κυρίως η αποφυγή της συστηματικής προσφυγής ιδιωτών στα δικαστήρια. Αυτή η εναλλακτική λύση έρχεται την κατάλληλη στιγμή, καθώς πολλές πηγές που γνωρίζουν σε βάθος τον κλάδο αποκαλύπτουν την αύξηση του αριθμού των διαφορών που παραπέμπονται στο δικαστήριο. Οι παροχές που χορηγούνται για την ασφάλεια αυτοκινήτου, την ασφάλεια εργατικού ατυχήματος και τα συμβόλαια για ταξίδια στο εξωτερικό βρίσκονται στην κορυφή της λίστας των υποθέσεων που παραπέμπονται στα δικαστήρια. Σύμφωνα με το έγγραφο που εξασφάλισε σε αποκλειστικότητα η La Vie eco, η διαδικασία πρόκειται να εφαρμοστεί αρχικά στις διαφορές που δεν έχουν οδηγηθεί στο δικαστήριο και δεν υπερβαίνουν το ποσό των 5000 MAD. Οι υποθέσεις αυτές πρέπει να αφορούν αποκλειστικά ιδιώτες και ασφαλιστικές εταιρείες. Επομένως, δεν αφορούν, για την ώρα, τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις. Ο ενάγων έχει στην διάθεσή του μία προθεσμία 21 ημερών για να αντιδράσει στην απόφαση του διαμεσολαβητή.

Η προσφυγή στην διαμεσολάβηση είναι δωρεάν για τον ενάγοντα. Η απόφαση του διαμεσολαβητή είναι δεσμευτική για την ασφαλιστική εταιρεία όταν το συνολικό ποσό δεν ξεπερνά τα 50.000 MAD. Ωστόσο, εάν ο ιδιώτης ενάγων έχει ξεκινήσει  μία παράλληλη δικαστική διαδικασία, ο διαμεσολαβητής θα βάλει οριστικό τέλος στην διαδικασία διαμεσολάβησης. Το ίδιο ισχύει και εάν επιληφθεί της υπόθεσης η Αρχή Ελέγχου Ασφαλίσεων και Πρόνοιας (ACAPS, πρώην DAPS). Εάν χρειαστεί, γίνεται επανεκκίνηση της διαδικασίας, μόλις ο φάκελος ταξινομηθεί από αυτή την αρχή.

Άλλη προϋπόθεση της προσφυγής στη διαμεσολάβηση είναι ο ενάγων να έχει εξαντλήσει προηγουμένως την εσωτερική διαδικασία του κανονισμού διαφορών κάθε εταιρείας. Εάν δεν δοθεί συνέχεια στην προσφυγή του εντός 30 ημερών από την ημέρα λήψης του σχετικού φακέλου, μπορεί να επιληφθεί της υπόθεσης ο διαμεσολαβητής.

Για να ξεκινήσει η διαδικασία, ο ενάγων πρέπει να προσφύγει στον διαμεσολαβητή είτε μέσω συστημένης επιστολής με απόδειξη παραλαβής είτε καταθέτοντας ένσταση (υποχρεωτικά γραπτή) κατά της απαλλαγής ενώπιον του διαμεσολαβητή ο οποίος ενημερώνει απευθείας τον ασφαλιστή. Τα έγγραφα και οι πληροφορίες των δύο μερών μπορούν επίσης να κοινοποιηθούν στον διαμεσολαβητή διαδικτυακά.

Ο ενιστάμενος πρέπει, επίσης, να επισυνάψει στην αίτηση του ένα έγγραφο δεόντως υπογεγραμμένο και επικυρωμένο το οποίο να εξουσιοδοτεί ρητώς την ασφαλιστική εταιρεία να κοινοποιήσει στον διαμεσολαβητή όλα τα έγγραφα ή τις πληροφορίες που θα του είναι χρήσιμα για την εκπλήρωση της αποστολής του.

Ο διαμεσολαβητής πρέπει να καταρτίσει αιτιολογημένη γνώμη εντός δύο μηνών. Μετά από ενημέρωση, ο ενιστάμενος διαθέτει 21 ημέρες για να κοινοποιήσει την στάση του. Εάν ένα εκ των δύο μερών δεν δώσει συνέχεια στην πρόταση του φιλικού διακανονισμού ή εάν αρνηθεί ρητώς αυτή την πρόταση εντός της προθεσμίας, ο διαμεσολαβητής έχει αποτύχει. Σε αυτή την περίπτωση, ο φάκελος κλείνει.

Το κείμενο προβλέπει ότι ο ιδιώτης μπορεί να απορρίψει την απόφαση του διαμεσολαβητή οπότε επιθυμεί και δύναται να προσφύγει στην δικαιοσύνη, όποιο και αν είναι το ποσό. Αντιθέτως, η ασφαλιστική εταιρεία είναι υποχρεωμένη να συμμορφωθεί με την απόφαση του δαιμεσολαβητή, εάν το ποσό είναι κατώτερο των 50.000 MAD. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, μπορεί και η ίδια η εταιρεία να προσφύγει στην δικαιοσύνη, εάν δεν είναι ικανοποιημένη με την απόφαση. Μία επιτροπή αναλαμβάνει το έργο της συνέχισης της δράσης του διαμεσολαβητή.

Η θέση του διαμεσολαβητή έχει ανατεθεί στον Mohamed Saidi που ξεκίνησε την καριέρα του στην ACAPS (πρώην DAPS) και στη συνέχεια εργάστηκε σε διάφορες ασφαλιστικές εταιρείες. Ο Μ. Saidi βρισκόταν πίσω από τη δημιουργία της ασφαλιστικής εταιρείας "Compagnie d' assurance transport" (CAT) το 1993, και επίσης κατείχε θέση γενικού εκπροσώπου στην FSMAR. Μία επιτροπή που αποτελείται από δύο εκπροσώπους της FSMAR είναι υπεύθυνη για την συνέχιση των διαδικασιών. Οι πελάτες δεν έχουν κανέναν εκπρόσωπο σε αυτό το επίπεδο. Για την αποφυγή οποιασδήποτε κριτικής, οι υπεύθυνοι της ομοσπονδίας βεβαιώνουν ότι, από σήμερα, η αρχή ελέγχου μεριμνά κατά κύριο λόγο για το συμφέρον των καταναλωτών.

Πηγή: http://lavieeco.com/news/economie/assurance-comment-va-fonctionner-le-nouveau-dispositif-de-mediation.html#X7W89Kp8c3VXwDt3.99