Άλλες μέθοδοι ADR

Η Διαμεσολάβηση δεν είναι παρά μόνο ένας από τους Εξωδικαστικούς – ή όπως είναι πιο γνωστοί Εναλλακτικούς Τρόπους Επιλύσεως των Διαφορών (Alternative Dispute Resolution – ADR methods):

  • Διαπραγμάτευση
  • Συμφιλίωση / Συνδιαλλαγή (Conciliation)
  • Επιτροπή κρίσεως από διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων
  • Διάλογος μεταξύ ομάδων ενδιαφέροντος
  • Προληπτική γνωμάτευση από τρίτο
  • Δεσμευτική απόφαση από εμπειρογνώμονα
  • Επιτροπή αντιμετωπίσεως διαφορών
  • Διαιτησία
  • Διαμεσολάβηση – Διαιτησία (Med-Arb)